เดือน: สิงหาคม 2020

จำนวนห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 859,480 ตัวอย่าง คิดเป็น 12,905 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ในระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 28,545 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 194 ห้องปฏิบัติการ แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) #Hfocus

https://www.facebook.com/Hfocu…