jiradanai

เชิญชวน ICN และผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “หนทางและความก้าวหน้าในวิชาชีพของ ICN” ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-15.00 น. โดยดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คไลฟ์ของสมาคมฯ ฟรี