เกี่ยวกับเรา

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.) หรือ Nursing Association for Prevention and Control of Infections (NAPCI) เกิดขึ้นจากการที่สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อทั่วประเทศ ประมาณ 370 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 โดยมี

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นประธาน
  • รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร เป็นเลขานุการ

ที่ประชุมมีมติว่า ควรจัดตั้งสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

หลังจากการประชุมได้มีการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนสมาคม โดยมี รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร นางสาวมาลินี วัฒนากุล และนางสาวส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล เป็นผู้จดทะเบียนริเริ่มก่อตั้งพร้อมด้วยกรรมการชุดแรกจำนวน 13 คน

ขอจดทะเบียนสมาคมต่อนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ได้รับใบอนุญาตที่ ต. ชม.33/2549

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  • เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
  • เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
  • ให้บริการวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อมีการระบาดของโรคติดเชื้อ
  • พัฒนาระบบงานการป้องกันและควบคุมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
  • ประสานงานกับองค์กร/หน่วยงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อทั้งภายในและต่างประเทศ
  • เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อระหว่างมวลสมาชิก

Total Page Visits: 39 - Today Page Visits: 0