1.1 กรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

1.2 เลือกคำนำหน้าชื่อ (Mrs. Mr. Miss) เฉพาะชาวต่างชาติ

1.3 หากมี " ยศ " กรุณาระบุโดยการพิมพ์ค้นหา

1.4 กรอกชื่อภาษาไทย

1.5 กรอกนามสกุลภาษาไทย

1.6 กรอกเลขที่ใบอนุญาตประกอบ (เฉพาะตัวเลข)

2.1 เลือกหรือพิมพ์ค้นหาประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน

2.2 กรอกชื่อโรงพยาบาล/องค์กร/สถาบัน

2.3 กรอกเลขที่โรงพยาบาล/องค์กร/สถาบัน

2.4 พิมพ์ค้นหาชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ตัวอย่าง "ดอนแก้ว แม่ริม"

3.1 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3.2 หากมีกรุณาระบุ

3.3 กรอกชื่ออีเมล์ (ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้ได้จริง)

4.1 เลือกรายการลงทะเบียนที่ต้องการ

** (กรณีค่าลงทะเบียนไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง 08-2472-6946 ก่อนลงทะเบียน)

ต้องเลือกสำหรับ Forum

ต้องเลือกสำหรับ Forum

ต้องเลือกสำหรับ Forum

4.2 เลือกประเภทอาหาร

4.3 เฉพาะบริษัทเอกชน

4.4 เฉพาะบริษัทเอกชน

4.5 เฉพาะบริษัทเอกชน

*** หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @thainapci.org (Line @ ของสมาคม ใส่ @ ตอนค้นหาด้วย) โดยจะต้องส่งจากไลน์ของผู้เข้าอบรมเท่านั้น    กรุณากรอกข้อ 1.1 และ 4.1 เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินแล้ว

ข้อมูลชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ จะปรากฏในบัตรเข้างาน ใบสัมฤทธิบัตร และใบเสร็จรับเงิน กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาดโดยเกิดจากผู้ลงทะเบียน อาจจะมีค่าใช้จ่ายของการแก้ไขเอกสารดังกล่าวข้างต้น

ต้องการลบรายการที่เลือก ?