1.1 เลือกหัวข้ออบรม/สัมนา

1.2 เลือกประเภทผลงาน

1.3 กรอกหัวข้อเรื่องภาษาไทย

1.4 กรอกหัวข้อเรื่องภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

1.5 ต้องเป็นผู้ที่จะเข้านำเสนอผลงาน

1.6 คำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งวิชาการ ชื่อนามสกุล จะปรากฎตามฐานข้อมูลสมาชิกเว็บ

1.7 คำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งวิชาการ ชื่อนามสกุล จะปรากฎตามฐานข้อมูลสมาชิกเว็บ

1.8 คำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งวิชาการ ชื่อนามสกุล จะปรากฎตามฐานข้อมูลสมาชิกเว็บ

1.9 คำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งวิชาการ ชื่อนามสกุล จะปรากฎตามฐานข้อมูลสมาชิกเว็บ

2.1 กรอกชื่อโรงพยาบาล / หน่วยงาน ที่สังกัด

2.2 พิมพ์ค้นหาชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตัวอย่าง "ดอนแก้ว แม่ริม"

2.3 กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ส่งผลงานท่านที่1

2.4 กรอกอีเมล์ของผู้ส่งผลงานท่านที่1

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล และที่อยู่ให้ถูกต้อง หากตรวสอบพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-2472-6946 ทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 วันก่อนเริ่มงานประชุม เพื่อดำเนินการแก้ไข มิเช่นนั้นแล้วท่านอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ต้องการลบรายการที่เลือก ?