การรับสมัครคณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (Download )

ตามข้อบังคับของสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๒๒ กอปรกับระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการเลือกตั้งกรรมการสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๒ ข้อที่ ๖ ซึ่งสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ จะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระไปแล้ว คณะกรรมการจัดเตรียมการเลือกตั้งจึงได้กำหนดคุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนในการรับสมัครและลงคะแนนเสียง ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง (Download )

๑. เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และ/หรือสมาชิกชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ประเภทสมาชิกสามัญที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนก่อนวันประกาศรับสมัคร

๒. สามารถอุทิศเวลาให้กับการดำเนินงานของสมาคมฯ

กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครและลงคะแนนเสียง (Download ใบสมัครแบบ )

ลำดับที่ ช่วงเวลาดำเนินการ รายละเอียด
๑. ๑๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑.๑ ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ทาง Website ของสมาคมฯ
๑.๒ ส่งใบสมัครทางอีเมล์ thainapci.org@gmail.com โดยใช้เรื่อง(subject) ของอีเมล์ว่า "ใบสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ"
๒.
๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งและจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิกทางไปรษณีย์
๓.
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเรียงลำดับตาม คะแนนเสียงและจำนวนตามที่ข้อบังคับกำหนด
และให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ
และตำแหน่งต่างๆของสมาคมฯตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ (Download )

๑. สำรวจภาระงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ

๒. สำรวจความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ นำข้อมูลเสนอชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเนื้อหาในการประชุมวิชาการประจำปีของชมรมฯ

๓. ร่วมนำเสนอการประมูลสิทธิ์ในการจัดประชุม The 8th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control 2017 (APSIC 2017) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ APSIC ให้จัดการประชุมที่กรุงเทพมหานคร ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. จัดทำ Website ของสมาคมฯ “www.thainapci.org”

๕. จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล คือ แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือด แนวปฏิบัติในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ และแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล มอบให้พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

นายจิรดนัย โทร. 08-2472-6946

(ในบางครั้ง ถ้าโทรแล้วไม่มีผู้รับสาย หรือสายไม่ว่าง กรุณาโทรใหม่ และเปลี่ยนเวลาการโทรนะครับ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
© 2012 http://www.thainapci.org/election Web programming by Jiradanai