สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และองค์ความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

เพื่อเป็นการปฎิบัติตามวัตุประสงค์ของสมาคมฯ จึงทำให้เกิดการประชุมทั้งประชุมวิชาการ และเชิงปฎิบัติการ ตลอดทั้งปีจำนวน 7-8 ครั้ง


เอกสารดาวน์โหลด

โดยปรกติทุกโรงพยาบาลจะได้รับหนังสือเชิญที่จัดส่งด้วยไปรณีย์ และท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยเช่นกัน

หากท่านตรวจสอบไม่พบรายชื่อโรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูลเดิม สามารถติดต่อสมาคมฯ เพิ่มขอหนังสือเชิญเพิ่มเติมได้

หนังสือเชิญ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

กำหนดการ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

คำชี้แจงการส่งผลงานวิชาการ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

รายชื่อโรงพยาบาล

ลงทะเบียนประชุม

ศึกษาข้อมูลก่อนลงทะเบียน แล้วปฎิบัติตามคำแนะนำจากระบบ
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรม

สำหรับลงทะเบียน และแก้ไขข้อมูล

 

จำนวนคลิ๊ก ครั้ง

พิมพ์ใบโอนเงิน

ต้องลงทะเบียนก่อน และต้องการพิมพ์ซ้ำ

จำนวนคลิ๊ก ครั้ง

0 คน

ลงทะเบียน

0 คน

ส่งหลักฐานโอนเงิน

0 คน

ข้อมูลรับโอนเงินธนาคาร

0 คน

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ส่งผลงานวิชาการ

ศึกษาข้อมูลก่อนลงทะเบียน แล้วปฎิบัติตามคำแนะนำจากระบบ
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 คน

งานวิจัย

0 คน

งานพัฒนาคุณภาพ

0 คน

งานนวัตกรรม

จำนวนดาวส์โหลด ครั้ง

ใบจองโรงแรมที่พัก

ศึกษาข้อมูลก่อนดาวน์โหลดใบจอง แล้วส่งแฟกซ์ถึงโรงแรมตามเบอร์ที่แจ้งไว้
กรณีมีข้อสงสัยติดต่อโรงแรมได้โดยตรง

โรงแรมดิเอ็มเพรส 150 ห้อง

฿เต็มแล้ว

 • ระยะทาง 0 กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 25 ธันวาคม 2562
 • โทร 053 253 199
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมเดอะปาร์ค 70 ห้อง

฿เต็มแล้ว

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง มีรถรับส่ง(แจ้งความประสงค์ที่โรงแรม)
 • รับจองถึง 25 ธันวาคม 2562
 • โทร 053-280-080
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมลานนาพาเลส 10, 50 ห้อง

฿1,100-1,400

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 25 ธันวาคม 2562
 • โทร 053-819-277-8
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมดวงตะวัน 50 ห้อง

฿1,600-1,800

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 20 ธันวาคม 2562
 • โทร 053-905-000 ต่อ 3206
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมวู๊ดฟิลด์รีสอร์ท เชียงใหม่ 35 ห้อง

฿1,200-1,400

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 31 ธันวาคม 2562
 • โทร 053-140-088 ต่อ 818
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมเลวิว เชียงใหม่ 40 ห้อง

฿1,100-1,200

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง มีรถรับส่ง(แจ้งความประสงค์ที่โรงแรม)
 • รับจองถึง 23 ธันวาคม 2562
 • โทร 053-211-003-3
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

ประชุมแยกห้อง / Symposium

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกห้องย่อยให้อย่างอิสระตามความสนใจ (ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียน)
ในราคาลงทะเบียนเท่าเดิม

โดย พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เชี่ยวชาญทางด้านการเก็บข้อมูล สถิติ และการคำนวณ

Symposium 1

Do more: New Surveillance definition : Transform theory to practice.

ยอดลงทะเบียน :

ยอดยืนยันที่นั่ง :

โดย พว.จรรยา จารโยภาส เชี่ยวชาญทางด้าน

Symposium 2

Do more: What’s New in APIC 2019.

โดย รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร และดร.ศรีสุดา อัศวพลางกูร

Symposium 3

Do more: การพัฒนาผลงานทางวิชาการของ ICN

โดย พว.ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ เชียงชาญทางด้าน

Symposium 4

Do more: Effective communication to develop safety culture / IC round, Tracer, checklist.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ เชี่ยวชาญทางด้าน

Symposium 5

Do more: Cost effective analysis in IC.

โดย พว.จรรยา จารโยภาส เชี่ยวชาญทางด้าน

Symposium 6

Become more: Collaboration between IC and Facility Management and Safety.

โดย พว.เทพนิมิตร จุแดง เชี่ยวชาญทางด้าน

Symposium 7

Become more: How to become TB excellence center.

โดย พว.อารีย์ กุณนะ เชี่ยวชาญทางด้าน

Symposium 8

Become more: Lesson learn: การเขียน SP, SAR II, SAR IV

โดย พว.วราภรณ์ เทียนทอง เชี่ยวชาญทางด้าน

Symposium 9

Become more: EID preparedness exercise.